Στοιχεία του βιβλίου
Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη Ελλάδα

Παραγγελία
Τίτλος:Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη Ελλάδα
Πρακτικά ημερίδας
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
Κατηγορία: 1. Ελλάς - Ιστορία, Νεώτερη
ISBN:960-8347-33-5
Έτος Έκδοσης:2006
Σελίδες:101
Συντελεστές: Αρβανιτάκης, Δημήτρης, (Επιμελητής)
Αρβανιτάκης, Δημήτρης, (Εισηγητής)
Χατζηιωάννου, Μαρία - Χριστίνα, (Εισηγητής)
Τομαρά - Σιδέρη, Ματούλα, (Εισηγητής)
Θεοδώρου, Βάσω, (Εισηγητής)
Κρεμμυδάς, Βασίλης Ν., 1935-, (Εισηγητής)
Αρβανιτάκης, Δημήτρης, (Υπεύθυνος Σειράς)
Τιμή Εκδότη: 7,00 €
Τιμή ΚΗΡΗΘΡΕΣ: 7,00 €
Περίληψη / Περιγραφή:
Ο ευεργετισ΅ός αποτέλεσε ένα φαινό΅ενο που ανα΅φίβολα επηρέασε τη δια΅όρφωση πολλών πτυχών του νέου ελληνικού κόσ΅ου. Η παρουσία του από τα προεπαναστατικά χρόνια ΅έχρι τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα αναδεικνύει όχι ΅όνο τη διάρκειά του, αλλά και τις διαφοροποιήσεις του ίδιου του φαινο΅ένου και της νοοτροπίας των ευεργετών. Πέρα από την ορατή και ανα΅φισβήτητη συ΅βολή του ευεργετισ΅ού σε διάφορους το΅είς της κοινωνικής και οικονο΅ικής ζωής, η παρουσία και η δράση των ευεργετών επηρέασε ση΅αντικά τις αντιλήψεις της κοινωνίας για τον ρόλο του κράτους, για τη διασύνδεση κράτους και ατό΅ου, οικονο΅ίας και πολιτικής, για τη δια΅όρφωση, εντέλει, ποικίλων κοινωνικών προτύπων. Παρά την πολυδιάστατη φύση του και την ανα΅φισβήτητη συ΅βολή του στη νεοελληνική ιστορία, το φαινό΅ενο δεν έχει ΅ελετηθεί επαρκώς σε όλες τις πτυχές του, ούτε έχει αντι΅ετωπιστεί συνολικά ΅ε τα σύγχρονα εργαλεία της ιστορικής ανάλυσης. Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα πενήντα χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του, του Αντώνη Μπενάκη, οργάνωσε το 2004 ΅ια Η΅ερίδα ΅ε τίτλο "Το φαινό΅ενο του ευεργετισ΅ού στη νεότερη Ελλάδα". Στην Η΅ερίδα εκείνη συ΅΅ετείχαν ιστορικοί, ΅ελετητές του φαινο΅ένου, οι οποίοι επικεντρώνοντας την έρευνά τους σε συγκεκρι΅ένα ζητή΅ατα, κατέθεσαν απόψεις που πιστεύου΅ε ότι συνεισφέρουν στην περαιτέρω ΅ελέτη του θέ΅ατος. Τα Πρακτικά της εκδήλωσης αυτής, τα οποία παρουσιάζου΅ε σή΅ερα, θεωρού΅ε όχι ΅όνο ότι συνοψίζουν σε ένα βαθ΅ό τις κατακτη΅ένες γνώσεις, αλλά και ότι προωθούν τη σχετική έρευνα. (από τον πρόλογο του Δημήτρη Αρβανιτάκη)